Giá trị cốt lõi

Lấy con người làm nền tảng cho sự phát triển

Nền tảng phát triển của các tổ chức nằm ở việc phát triển con người

Truyền thống kế tục uống nước nhớ nguồn

Ghi nhớ, coi trọng và phát huy các truyền thống, các giá trị quý báu của những thế hệ đi trước

Đề cao sự đổi mới, sáng tạo

Khuyến khích các thành viên tò mò, quan sát, phát hiện ra cái mới và sẵn sàng đập bỏ lối mòn tư duy.

Phát triển con người toàn diện

Thành viên được tạo cơ hội phát triển toàn diện về mặt đạo đức, phẩm chất, và năng lực.

Định hướng chuyên nghiệp

Hoàn thiện phong cách làm việc chuyên nghiệp của cá nhân và tập thể

Coi trọng các giá trị đạo đức

Đề cao, coi trọng các giá trị đạo đức, nhân văn và nghĩa tình                          

Cân bằng lợi ích cá nhân và tập thể

Một người vì mọi người, Mọi người vì một người.

Tầm nhìn:
Trở thành điểm xuất phát tốt cho quá trình tu dưỡng đạo đức, nâng cao năng lực, và rèn luyện phẩm chất con người Việt Nam ưu tú.
Trở thành tổ chức phát triển nguồn lực & sự nghiệp có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng và đổi mới nước nhà.


Sứ mệnh: 
Tạo lập, duy trì, và phát triển môi trường phát triển toàn diện cho các thế hệ sinh viên.
Tìm kiếm và bồi dưỡng những bạn sinh viên phù hợp, có tiềm năng trở thành những người tiên phong xây dựng nước nhà.

Image

Ban Chuyên Môn

Ban Phát triển dự án

Nâng cao năng lực vận dụng, sáng tạo của thành viên thông qua dự án thực tế với tiêu chí bảo đảm hoàn thành sản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật trong giới hạn về thời gian và nguồn lực.
Image
Image

Ban Nghiên cứu khoa học

Bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học. Xây dựng cơ sở ban đầu, giúp các thành viên tập làm quen với việc nghiên cứu khoa học.

Ban Xây dựng và phát triển đội nhóm

Tìm hiểu, nghiên cứu các lý thuyết, mô hình, công cụ quản trị, quản lý để nâng cao hiểu biết, nhận thức, tầm nhìn, kỹ năng và vận dụng vào thực tiễn TickLab.
Image