Tham gia cùng chúng tôi

Nhận hồ sơ:
Chuẩn bị hồ sơ giới thiệu ban thân, gửi về mail ticklab.vn@gmail.com.

Phỏng vấn:
Phỏng vấn với Ban quản trị và các phòng ban.

Thử thách:
Thử thách hai tháng với những chủ đề theo hướng phát triển.

Hòa nhập:
Một tháng sinh hoạt cùng với các thành viên để hòa nhập với tập thể
Việc tuyển quân diễn ra quanh năm
Image